Regulamin

Strona główna / Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego – www.jobstation.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.jobstation.pl. Serwis prowadzi, GASTRO PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Stągiewna 1, 80-750 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000854821, NIP 6772455488, REGON 386758172, o kapitale zakładowym w wysokości: 5000 zł, zwana dalej Usługodawcą.

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: kontakt@jobstation.pl

 1. pod numerem telefonu: 575 414 481

 2. formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu Internetowego.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Proszę o wskazanie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie Internetowym;

Kandydat – Użytkownik Serwisu, poszukujący pracy, który w tym celu dokonała Rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto Kandydata i może korzystać z Usług dedykowanych Pracownikom, na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu, w szczególności takich jak aplikowanie na Oferty pracy;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Konta może się różnić w zależności od rodzaju założonego Konta. Usługodawca oferuje możliwość założenia dwóch rodzajów Kont, dedykowanych dla Pracodawców oraz Kandydatów, zwanych dalej odpowiednio ,,Kontem Pracodawcy’’ oraz ,,Kontem Pracodawcy”;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Profil – przydzielona użytkownikowi część Serwisu, która jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu i która służy prezentacji Użytkownika w Serwisie;

Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Oferta pracy – czasowa publikacja ogłoszenia o pracę, dodana przez Pracodawcę w Serwisie, zawierająca informacje dot. opisu stanowiska pracy, warunkach pracy jakie oferuje Pracodawca oraz wymaganiach na danym stanowisku. Oferta pracy jest tworzona, dodana i prezentowana na stronie Serwisu przez Pracodawcę. Oferta pracy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Usługi elektroniczne– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 1. Użytkownik nieposiadający Konta w Serwisie może korzystać z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym, w postaci opisów Ofert pracy oraz pozostałych informacji tematycznie związanych z charakterem Serwisu,

  2. założenie i prowadzenie Konta,

  3. wyszukiwanie Ofert pracy w przeznaczonej do tego wyszukiwarce, zwanej dalej ,,Wyszukiwarką’’

  4. aplikowania na Oferty pracy.

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:

  1. przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,

  2. założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika,

  3. wyszukiwaniu Ofert pracy za pośrednictwem Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania;

  4. aplikowaniu na Ofertę pracy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Aplikuj’’.

 2. W momencie naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ppkt. 3d powyżej do Pracodawcy, na stanowisko którego Kandydat chce aplikować, przesyłana jest jedynie informacja o złożonej aplikacji. Aplikując na daną Ofertę pracy, Pracownik zgadza się na przesłanie do Pracodawcy: swoich danych kontaktowych i informacji dodatkowych, które zamieścił w swoim Koncie Kandydata lub uzupełnił w formularzu aplikacyjnym, a także wiadomości do Pracodawcy, którą Pracownik uzupełnił w formularzu aplikacyjnym. Pracodawca może skontaktować się z Kandydatem aplikującym na opublikowaną przez niego Ofertę pracy, poza Serwisem, przy wykorzystaniu danych kontaktowych, do których uzyskał dostęp.

 3. Zakładając Konto Kandydata, Kandydat wyraża odrębną zgodę na dostęp do jego danych zawartych w Koncie Kandydata, przez Pracodawców, w celu umożliwienia Pracodawcy poszukiwania odpowiedniego kandydata do pracy. W tym celu, Pracodawca może również skontaktować się z Pracownikiem poza Serwisem, wykorzystując dane zawarte w Koncie Kandydata, do których uzyskał dostęp.

 4. Użytkownik który założył w Serwisie Konto Kandydata, oprócz Usług wymienionych w ppkt. 3 powyżej, może korzystać z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. uzupełnienia informacji udostępnianych na Profilu Pracownika na stronach Serwisu;

  2. dodania Oferty pracy do zakładek;

  3. otrzymywania wiadomości związanych z zaaplikowaniem na Ofertę pracy;

  4. przeglądania statystyk dot. wyświetleń Profilu Kandydata.

 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:

  1. uzupełnieniu informacji udostępnianych na Profilu Kandydata na stronach Serwisu jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą z chwilą skorzystania z dedykowanego przycisku;

  2. dodawaniu Oferty pracy do listy zakładek jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą zakończenia okresu wyświetlania Oferty pracy lub usunięcia z listy zakładek;

  3. otrzymywaniu wiadomości związanych z zaaplikowaniem na Ofertę pracy jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą ;

  4. przeglądaniu statystyk dot. wyświetleń Profilu Kandydata jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta Kandydata w Serwisie.

 6. Użytkownik który założył w Serwisie Konto Pracodawcy, oprócz Usług wymienionych w ppkt. 3, z wyjątkiem Usługi, o które mowa w ppkt 3d powyżej, może korzystać z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. uzupełnienia informacji udostępnianych na Profilu Pracodawcy;

  2. dodania Oferty pracy do zakładek;

  3. otrzymywania wiadomości związanych z zaaplikowaniem Kandydata na Ofertę pracy;

  4. przeglądania statystyk dot. wyświetleń Profilu Pracodawcy;

  5. przeglądania Kandydatów, którzy zaaplikowali na dodawane przez Pracodawcę Oferty pracy

  6. dodania Ofert pracy do Serwisu.

 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:

  1. uzupełnieniu informacji udostępnianych na Profilu Pracodawcy na stronach Serwisu jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą z chwilą skorzystania z dedykowanego przycisku;

  2. dodawaniu Oferty pracy do listy zakładek jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą zakończenia okresu wyświetlania Oferty pracy lub usunięcia z listy zakładek;

  3. otrzymywaniu wiadomości związanych z zaaplikowaniem na Ofertę pracy jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą;

  4. przeglądaniu statystyk dot. wyświetleń Profilu Pracodawcy jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta Pracodawcy w Serwisie;

  5. przeglądaniu Kandydatów, którzy zaaplikowali na dodawane przez Pracodawcę Oferty pracy jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą wylogowania się z Konta Pracodawcy bądź usunięciu Konta pracodawcy;

  6. dodawaniu Ofert pracy do Serwisu jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się po upływie okresu publikacji wskazanego na stronach internetowych Serwisu.

V. Konto

 1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

 2. Usługodawca umożliwia założenie trzech rodzajów Kont – Konta Kandydata oraz Konta Pracodawcy.

 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.

 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.

 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane uzupełnione przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.

 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego. Usługi wymagające Rejestracji Konta opisane są w pkt IV Regulaminu.

 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może zawiesić możliwość korzystania z Konta, na czas przez siebie oznaczony lub rozwiązać umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konta w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt VII Regulaminu.

VI. Oferty pracy

 1. Pracodawca może dodawać Oferty pracy na okres wskazany na stronach internetowych Serwisu.

 2. W celu dodania Oferty pracy, Pracodawca korzysta z interaktywnego formularza, umożliwiającego dodanie Oferty pracy, wypełnia jego pola oznaczone jako obowiązkowe i dodaje Ofertę pracy za pomocą dedykowanego do tego przycisku. Pracodawca samodzielnie ustala treść Oferty pracy, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.

 3. Pracodawca samodzielnie ustala treści jakie zamieści w Ofercie pracy.

 4. Treści, o których mowa w ppkt. 4 powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 5. Dodając ogłoszenie Pracodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Oferty pracy powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone Oferty pracy są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego. Poprzez zamieszczenie Oferty pracy Pracodawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i publikowanie go przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 6. Informacje zawarte przez Pracodawców w Ofercie, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dalsze ustalenia i czynności zmierzające do zawarcia umowy, w tym złożenie oferty zawarcia umowy, dokonywane są poza Serwisem.

 7. Ogłoszenia dodawane przez Pracodawcę są weryfikowane przez Usługodawcę pod względem zgodności z treścią niniejszego Regulaminu. Publikacja ogłoszenia następuje po dokonaniu weryfikacji przez Usługodawcę.

VII. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.

 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. Pozostałe przypadki, kiedy ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, wskazane są w rat. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do:

  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;

  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;

  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Użytkownik może korzystać z treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników lub Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

  1. naruszać godności ludzkiej;

  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

  3. zawierać treści pornograficznych;

  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:

  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;

  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika.

 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 10. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.